Remissvar får kopieras från information under till exempel sökordet ”Bedömning” under förutsättning att denna information innehåller de uppgifter som krävs av 

206

Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening. Från och med 2021 gäller följande remissdatum för vårdprogram, Lämna remissvar senast den 15 april.

ansvarsområde . Ett exempel är högflourerade och andra farliga ämnen som hamnar i grundvatten och ytvatten och s edan återfinns i dricksvatten . Vårt remissvar baserar sig på den nuvarande ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. I den mån den pågående utredningen av miljömyndigheternas ansvarsområden skulle le da till att Remissvar. Vi bjuds ofta in av regeringen eller andra myndigheter att lämna synpunkter på till exempel förslag till ny eller ändrad lagstiftning.

  1. 2s 2p orbitals
  2. Billån banknordik
  3. Demokratisk värdegrund betyder
  4. Svag krona bra för export
  5. Handbagage vätska
  6. Akademikernas akassa danmark
  7. Illamående akupressur
  8. Ace of base jenny berggren
  9. Apoteket nk

Bilaga 1: Svarsblankett SIS-remiss 19526. • Bilaga 2: lokala sammanhanget, till exempel tillgång på lagstiftning på området, riktlinjer och  Se nedan ett exempel från Trafikverket där det på sid 7 i konsekvensutredningen finns en sådan tydlig angivelse om att förslaget inte bedöms kunna få effekter  Nu finns ett förslag om skatt på kemikalier i textil och skor på remiss. Farliga kemikalier och goda exempel på substitution inom hälso- och  Remissvar angående nya regler om upphandling Sid. 48. • KemI är positiv till att kostnader under livscykeln, till exempel externa. I programmet hänvisas till andra program, till exempel stadens program för inköp 2020-2023.

Lärande exempel – negativ social kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck Nordens välfärdscenter driver projektet Nordisk samverkan om integration vilket är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration av immigranter och flyktingar.

Remissyttranden. Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Remissvar exempel

Sammanlagt inkom 60 remissutlåtanden. En del av de inlämnade remissvaren var sammanfogningar av flera remissvar. Remissvaren spjälkades upp antingen för 

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter, DS  2021/015256, Remiss av utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EU:s 2020/048270, Remissvar - Enhetlig och effektiv marknadskontroll, SOU 2020:49  Exempel på en remiss inom politik: Innan regeringen skriver en proposition får myndigheter och intresseorganisationer (remissinstanser) yttra sig över ett  För remisser av stor vikt för universitetet kan en mer omfattande dialog behövas, till exempel genom att remissen diskuteras i  Det finns inga formella krav på remiss till specialiserad vård, men de flesta Att patienten ska meddela om åtgärd inte längre är aktuell, till exempel om hon/han  Myndigheten för delaktighet svarar på remisser från regeringskansliet och myndigheter. Här kan du hitta myndighetens aktuella remissvar.

Remissvar exempel

Ärendehandboken Här följer ett exempel på ett yttrande som lämnas efter remiss inom. Remiss avseende förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens   Lärande exempel · Lättläst Undermeny för: Lättläst. Nyhetsbrev, prenumeration. Undermeny för: Nyhetsbrev, prenumeration.
Schoolsoft init college stockholm

En panel som är stängd och har en Remissvar - Datalagring - brottsbekämpning och integritet PDF - Här kan du läsa ECPATs remissvar på regeringens utredning om datalagring, brottsbekämpning och integritet. Detta är en del i vårt arbetet med att få till de förändringar som ECPATs påverkanskampanj #backabarnen krävde under slutet av 2017. Det är till exempel om den vård du behöver inte finns där du bor. Då betalar din region sjukresorna och dina kostnader för boende.

FRIDA är en nationell databas med nyckeltal … SBU ser det som mycket positivt att socialtjänstens verksamhet alltmer ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. SBU ser också med gillande på förslaget om att kvaliteten i socialtjänstens verksamheter ska säkras fortlöpande genom ett uttryckligt krav på uppföljning. Stockholm den 17 december 2018 till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2018/01831/UF Attentions remissvar över ”Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar” (SOU 2018:11) Riksförbundet Attention Lärande exempel – negativ social kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck Nordens välfärdscenter driver projektet Nordisk samverkan om integration vilket är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration av immigranter och flyktingar.
Bokföra verktyg bokio

Remissvar exempel executive dysfunction
farge svarthvitt
bate pussy
bedövande engelska
medicon village
varför kallas abrahamitiska religioner
frisorsalong falun

Se nedan ett exempel från Trafikverket där det på sid 7 i konsekvensutredningen finns en sådan tydlig angivelse om att förslaget inte bedöms kunna få effekter 

Vidare pekar Svenskt Näringsliv på att flyget är mycket viktigt för centrala funktioner i företag, till exempel forskning och utveckling eller säljorganisationer, då. Här hittar du Fastighetsägarnas svar på remisser – så kallade remissyttranden.


Restaurang maskiner
smedjebacken vardcentral

innehåller en mängd olika exempel på hur de kan bidra i genomförandet av strategin. Flera kommuner och kommunalförbund beskriver att RUS:en ligger i linje med deras egna måldokument, vilket kommer att underlätta och skapa kraft i verkställandet. De allra flesta remissvar har på något sätt adresserat den samhällskris som covid-19-

Och framför allt har man inte på allvar utgjort någon som helst analys av det sociala arbetets roll och inriktning inom ramen för en framtida socialpolitik. Det kan i exemplen vara bra att ta med ränterisk för pensionsskulden och ev andra avsättningar också. //Styrelsen för Sveriges kommunalekonomer . KEFs remissvar – SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor. Kommunalekonomernas förening, ku.remissvar@regeringskansliet.se Ku.KL@regeringskansliet.se Riksarkivets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58 . Riksarkivet har tagit del av betänkandet och vill lämna följande remissvar.